/ 3 نظر / 110 بازدید
شویشکاهشن

سپاس ککوایسمال،عکسنه ورفش بوون،خداوندبیامرزه،ولی احتمالا"قوم وخویشه نزدیک هوونه،چون پرشبیهن،واماجالبترچراغ نفتی وهلییه کویادآوره خاطراتنه تال وشیرینه چندین سالنه....مانابمینی ونویسا

آرمانسرا

گاهی چه زود دیر می شود؟! بزرگان یکی یکی از میان می روند، درست مانند آب شدن یخ های قطب جنوب ، آنگاه است که از گرمای بی محبتی برخی سیلی خواهیم خورد و حسرت برگشت به گذشته را خواهیم خورد.تا هنوز فرصت داریم به ماندگان سری بزنیم تا آنها با گفته هایشان سَبُک شوند و ما سیراب نکته هایشان . روانشان شاد