چهارراه

عکس و گاهنوشت

تیر 97
1 پست
مهر 96
1 پست
مرداد 96
6 پست
تیر 96
4 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
3 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
4 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
3 پست
بهمن 92
5 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
1 پست
پاییز
3 پست
هزار_مسجد
16 پست
گلسنگ
1 پست
گل_سنگ
1 پست
لبخند
1 پست
قره_لُکه
1 پست
کوکو
1 پست
چای_کوهی
1 پست
سعدی
1 پست
آزادگی
1 پست
محصول
1 پست
خرمن
1 پست
گندمزار
1 پست
دامداری
2 پست
طبیعت
10 پست
بهار
1 پست
حافظ
2 پست
پرندگان
1 پست
چهارراه
6 پست
خیام
1 پست
رقص_بومی
2 پست
امید
1 پست
زندگی
2 پست
عکاسی
1 پست
بهار_1391
1 پست
برزان
1 پست
محیط_بان
1 پست
برزین
1 پست
برف
1 پست
دهل
1 پست
سرنا
1 پست
آرامش
1 پست
سکوت
1 پست
عربچاه
1 پست
ارفچ
1 پست
سیل
1 پست
جنگل_ارس
1 پست
کوه_خلف
1 پست
گلایه
1 پست
درس_اول
1 پست
مسجد
1 پست
قله
1 پست
همدلی
1 پست
همسایه
1 پست
عکس
2 پست
کوهسنگی
1 پست
دلنوشت
1 پست
روستا
1 پست
خانه
1 پست